'SYLLABLE-Timed:TurkishKurdishItalianFrenchSpanish; 'STRESS-Timed:ArabicPersianGermanRussianEnglish

SES HedjeWURGU; %30 SCHWA %84 Phonetically REGULAR

Üyelik Girişi
SES BİLİNCİ
SES HECE VURGU BİLİNCİ
9. SINIF KONULARI
10. SINIF KONULARI
11.SINIF KONULARI
12. SINIF KONULARI
TYPE IPA - FONETİK YAZIM
SHORT STORiES
Punctuation Guide
MORA-TIMED
SES/LER
AY 'DİL' GÜNEŞ (SU 'SES SAYI)

Sesyazar Çalışması 'ɪə %84 50 000 ə SES HECE VURGU ə ɪ SCHWA SEsi SHWA 'ʃwɑ:

 

50 000 ə SCHWA SEsi


-abandon                               
/əˈbændən/ 
 

-abate                                    
/əˈbeɪt/        
 

-abide                                    
/əˈbaɪd/        
 

-ability                                   
/əˈbɪlət̬i/      
 

-aboard                                   
/əˈbɔrd/
 

-about                                    
/əˈbaʊt/      
 

-above                                   
/əˈbʌv/       
 

-abroad                                  
/əˈbrɔd/      
 

-abrupt                                  
/əˈbrʌpt/     
 

-absorb                                  
/əbˈsɔrb/              
/əbˈzɔrb/    
 

-abstain                                 
/əbˈsteɪn/    
 

-absurd                                  
/əbˈsɚd/                  
/əbˈzɚd/
 

-abuse                                   
/əˈbyuz/
 

-accelerate                             
/əkˈsɛləˌreɪt/ 
 

-accept                                  
/əkˈsɛpt/               
 

-acclaim                         
/əˈkleɪm/
 

-accommodate                      
/əˈkɑməˌdeɪt/         
 

-accompany                           
/əˈkʌmpəni/         
 

-accord                           
/əˈkɔrd/
 

-according                             
/əˈkɔrdɪŋ/            
 

-account                                
/əˈkaʊnt/     
 

-accuse                                  
/əˈkyuz/               
 

-accustomed                         
/əˈkʌstəmd/         
 

-achieve                                 
/əˈtʃiv/                     
 

-acquire                              
/əˈkwaɪɚ/                   
 

-acquit                           
/əˈkwɪt/
 

-across                                  
/əˈkrɔs/        
 

-acute                                    
/əˈkyut/                    
 

-adapt                                    
/əˈdæpt/       
 

-addition                               
/əˈdɪʃən/      
 

-adhere                             
/ədˈhɪr/
 

-adjourn                            
/əˈdʒɚn/
 

-adjust                                   
/əˈdʒʌst/      
 

-admire                                  
/ədˈmaɪɚ/                
 

-admit                                    
/ədˈmɪt/       
 

-adopt                                    
/əˈdɑpt/                   
 

-adore                            
/əˈdɔr/
 

-advanced                              
/ədˈvænst/               
 

-advise                                   
/ədˈvaɪz/      
 

-affair                                    
/əˈfɛr/                       
 

-affect                                    
/əˈfɛkt/                     
 

-afford                                   
/əˈfɔrd/                    
 

-afraid                                    
/əˈfreɪd/       
 

-again                                    
/əˈgɛn/                 
 

-against                                 
/əˈgɛnst/                  
 

-aggressive                            
/əˈgrɛsɪv/     
 

-ago                                       
/əˈgoʊ/                    
 

-agree                                    
/əˈgri/                      
 

-ahead                                   
/əˈhɛd/                     
 

-alarm                                    
/əˈlɑrm/                   
 

-alert                                     
/əˈlɚt/                      
 

-alike                            
/əˈlaɪk/
 

-alive                                     
/əˈlaɪv/                     
 

-allege                              
/əˈlɛdʒ/
 

-allergic                                 
/əˈlɚdʒɪk/                
 

-allow                                    
/əˈlaʊ/         
 

-allude                           
/əˈlud/
 

-alone                                    
/əˈloʊn/       
 

-aloud                            
/əˈlaʊd/
 

-amend                             
/əˈmɛnd/
 

-among                                  
/əˈmʌŋ/        
 

-amount                            
/əˈmaʊnt/
 

-amuse                                  
/əˈmyuz/                  
 

-annoy                                   
/əˈnɔɪ/
 

-apart                             
/əˈpɑrt/
 

-apologize                             
/əˈpɑləˌdʒaɪz/         
 

-appalling                             
/əˈpɔlɪŋ/         
 

-appeal                                  
/əˈpil/                       
 

-appear                                  
/əˈpɪr/
 

-appearance                          
/əˈpɪrəns/               
 

-appease                         
/əˈpiz/
 

-append                          
/əˈpɛnd/
 

-applaud                                
/əˈplɔd/                    
 

-apply                                    
/əˈplaɪ/
 

-appoint                                
/əˈpɔɪnt/      
 

-appraise                        
/əˈpreɪz/
 

-appreciate                            
/əˈpriʃiˌeɪt/              
 

-apprise                          
/əˈpraɪz/
 

-approach                              
/əˈproʊtʃ/               
 

-appropriate                           
/əˈproʊpriɪt/                                   
 

-approve                                
/əˈpruv/                    
 

-approximate                         
/əˈprɑksəmɪt/                     
 

-arise                            
/əˈraɪz/
 

-around                             
/əˈraʊnd/
 

-arouse                             
/əˈraʊz/
 

-arraign                          
/əˈreɪn/
 

-arrange                                 
/əˈreɪndʒ/
 

-arrest                                    
/əˈrɛst/                
 

-arrive                                    
/əˈraɪv/
 

-ascend                                 
/əˈsɛnd/                   
 

-ascent                                  
/əˈsɛnt/                    
 

-ascribe                          
/əˈskraɪb/    
 

-ashamed                              
/əˈʃeɪmd/     
 

-aside                                      
/əˈsaɪd/
 

-asleep                                  
/əˈslip/         
 

-aspire                           
/əˈspaɪɚ/
 

-assail                            
/əˈseɪl/
 

-assault                            
/əˈsɔlt/
 

-assay                               
/əˈseɪ/
 

-assemble                              
/əˈsɛmbəl/               
 

-assert                           
/əˈsɚt/
 

-assess                                  
/əˈsɛs/                      
 

-assign                           
/əˈsaɪn/
 

-assignment                          
/əˈsaɪnmənt/
 

-assimilate                        
/əˈsɪməˌleɪt/
 

-assist                                   
/əˈsɪst/         
 

-assistant                              
/əˈsɪstənt/   
 

-associate                              
/əˈsoʊʃiˌeɪt/                        
/əˈsoʊsiˌeɪt/                       
 

-assume                                 
/əˈsum/                    
 

-assure                                  
/əˈʃʊr/                     
 

-astonish                               
/əˈstɑnɪʃ/
 

-astonished                           
/əˈstɑnɪʃt/
 

-astound                                
/əˈstaʊnd/   
 

-astounded                            
/əˈstaʊndɪd/
 

-attach                                   
/əˈtætʃ/
 

-attack                                   
/əˈtæk/         
 

-attain                                    
/əˈteɪn/        
 

-attempt                                
/əˈtɛmpt/     
 

-attend                                   
/əˈtɛnd/        
 

-attention                              
/əˈtɛnʃən/                  
 

-attract                                  
/əˈtrækt/
 

-attribute                        
/əˈtrɪbyut/   
 

-available                               
/əˈveɪləbəl/
 

-avoid                                    
/əˈvɔɪd/        
 

-await                            
/əˈweɪt/
 

-award                                   
/əˈwɔrd/                   
 

-aware                                   
/əˈwɛr/                     
 

-away                                     
/əˈweɪ/                     
 

-awhile                              
/əˈwaɪl/
 

-collapse                                
/kəˈlæps/
 

-collect                                  
/kəˈlɛkt/                   
 

-collection                             
/kəˈlɛkʃən/         
 

-collide                                  
/kəˈlaɪd/      
 

-combine                               
/kəmˈbaɪn/  
 

-command                             
/kəˈmænd/   
 

-commence                            
/kəˈmɛns/                
 

-commit                                 
/kəˈmɪt/       
 

-communicate                      
/kəˈmyunəˌkeɪt/    
 

-commute                              
/kəˈmyut/                
 

-compare                               
/kəmˈpɛr/
 

-compete                               
/kəmˈpit/
 

-complain                              
/kəmˈpleɪn/
 

-complete                              
/kəmˈplit/                
 

-compose                              
/kəmˈpoʊz/      
 

-compound                            
/kəmˈpaʊnd/           
 

-comprise                              
/kəmˈpraɪz/
 

-computer                              
/kəmˈpyut̬ɚ/                       
 

-conceal                                 
/kənˈsil/                   
 

-concede                                
/kənˈsid/                  
 

-conceive                               
/kənˈsiv/             
 

-concern                                
/kənˈsɚn/            
 

-concise                                 
/kənˈsaɪs/   
 

-conclude                              
/kənˈklud/               
 

-condemn                              
/kənˈdɛm/
 

-condition                              
/kənˈdɪʃən/
 

-conduct                                
/kənˈdʌkt/   
 

-confess                                
/kənˈfɛs/                  
 

-confide                                 
/kənˈfaɪd/    
 

-confine                                 
/kənˈfaɪn/    
 

-confirm                                
/kənˈfɚm/            
 

-conform                               
/kənˈfɔrm/               
 

-confront                               
/kənˈfrʌnt/  
 

-confuse                                
/kənˈfyuz/               
 

-congratulate                         
/kənˈgrætʃəˌleɪt/
 

-congratulations               
/kənˌgrætʃəˈleɪʃənz/
 

-connect                                
/kəˈnɛkt/
 

-connected                            
/kəˈnɛktɪd/           
 

-consent                                
/kənˈsɛnt/                
 

-conserve                               
/kənˈsɚv/                
 

-consider                               
/kənˈsɪdɚ/   
 

-consist                                 
/kənˈsɪst/    
 

-console                                
/kənˈsoʊl/               
 

-construct                             
/kənˈstrʌkt/            
 

-consult                                 
/kənˈsʌlt/    
 

-consume                              
/kənˈsum/               
 

-contain                                 
/kənˈteɪn/
 

-contemporary                  
/kənˈtɛmpəˌrɛri/    
 

-contend                                
/kənˈtɛnd/               
 

-continue                               
/kənˈtɪnyu/             
 

-continuous                           
/kənˈtɪnyuəs/       
 

-contract                                
/kənˈtrækt/
 

-contrast                                
/kənˈtræst/              
 

-contribute                            
/kənˈtrɪbyut/                      
/kənˈtrɪbyət/           
 

-control                                 
/kənˈtroʊl/  
 

-converse                               
/kənˈvɚs/                
 

-convert                                 
/kənˈvɚt/                 
 

-convict                                 
/kənˈvɪkt/   
 

-convince                               
/kənˈvɪns/
 

-correct                                  
/kəˈrɛkt/      
 

-forever                                  
/fəˈrɛvɚ/                  
/fɔˈrɛvɚ/                  
 

-forget                                   
/fɚˈgɛt/                    
 

-forgive                                  
/fɚˈgɪv/        
 

-forsake                                 
/fɚˈseɪk/              
/fɔrˈseɪk/
 

-interfere                               
/ˌɪntɚˈfɪr/            
 

-intermediate                         
/ˌɪntɚˈmidiɪt/       
 

-internet                                
/ˈɪntɚˌnɛt/           
 

-interrupt                               
/ˌɪntɚˈrʌpt/
 

-interval                                 
/ˈɪntɚvəl/    
 

-interview                              
/ˈɪntɚˌvyu/
 

-object  (n)                             
/ˈɑbdʒɪkt/             
/ˈɑbdʒɛkt/
 

-object  (v)                             
/əbˈdʒɛkt/                
 

-objective                              
/əbˈdʒɛktɪv/                        
 

-obscure                                
/əbˈskyʊr/           
 

-observe                                
/əbˈzɚv/                  
 

-obsess                                  
/əbˈsɛs/                    
 

-obtain                                   
/əbˈteɪn/      
 

-occasion                               
/əˈkeɪʒən/    
 

-occur                                    
/əˈkɚ/
 

-oˈclock                                 
/əˈklɑk/                   
 

-offend                                  
/əˈfɛnd/                    
 

-opinion                                 
/əˈpɪnyən/   
 

-opponent                              
/əˈpoʊnənt/                   
 

-particular                              
/pɚˈtɪkyəlɚ/                       
 

-perceive                                
/pɚˈsiv/                   
 

-perception                            
/pɚˈsɛpʃən/                   
 

-perform                                
/pɚˈfɔrm/            
 

-perhaps                                
/pɚˈhæps/            
 

-permission                           
/pɚˈmɪʃən/
 

-permit                                  
/pɚˈmɪt/      
 

-perpetual                              
/pɚˈpɛtʃuəl/                       
 

-perplex                                 
/pɚˈplɛks/                           
 

-persist                                  
/pɚˈsɪst/      
 

-perspective                           
/pɚˈspɛktɪv/                       
 

-persuade                              
/pɚˈsweɪd/  
 

-police                                   
/pəˈlis/                     
 

-polite                                   
/pəˈlaɪt/       
 

-political                                
/pəˈlɪt̬ɪkəl/  
 

-pollute                                 
/pəˈlut/
 

-polluted                                
/pəˈlut̬ɪd/                 
 

-pollution                              
/pəˈluʃən/                
 

-position                               
/pəˈzɪʃən/    
 

-possess                                
/pəˈzɛs/               
 

-potato                                  
/pəˈteɪt̬oʊ/              
/pəˈteɪt̬ə/                 
 

-potential                              
/pəˈtɛnʃəl/               
 

-produce                                
/prəˈdus/                 
 

-production                           
/prəˈdʌkʃən/
 

-profess                                 
/prəˈfɛs/                   
 

-progress                               
/prəˈgrɛs/                
 

-prohibit                                
/prəˈhɪbɪt/               
/proʊˈhɪbɪt/
 

-project                                  
/prəˈdʒɛkt/              
 

-promote                               
/prəˈmoʊt/              
 

-propel                                   
/prəˈpɛl/       
 

-propose                                
/prəˈpoʊz/               
 

-protect                                 
/prəˈtɛkt/     
 

-protest                                 
/prəˈtɛst/             
/ˈproʊtɛst/
 

-provide                                 
/prəˈvaɪd/    
 

-provoke                                
/prəˈvoʊk/   
 

-subject                                 
/ˈsʌbdʒɪkt/
 

-subject (v)                            
/səbˈdʒɛkt/              
 

-submit                                  
/səbˈmɪt/
 

-subordinate                          
/səˈbɔrdnˌeɪt/         
 

-subside                                
/səbˈsaɪd/    
 

-subsist                                 
/səbˈsɪst/    
 

-succeed                                
/səkˈsid/              
 

-success                                
/səkˈsɛs/                  
 

-successful                            
/səkˈsɛsfəl/                        
 

-suffice                                  
/səˈfaɪs/
 

-sufficient                              
/səˈfɪʃənt/   
 

-suggest                                
/səˈdʒɛst/    
 

-supply                                  
/səˈplaɪ/       
 

-support                                
/səˈpɔrt/
 

-suppose                               
/səˈpoʊz/                 
 

-surmount                             
/sɚˈmaʊnt/
 

-surpass                                
/sɚˈpæs/                  
 

-surprise                                
/sɚˈpraɪz/               
/səˈpraɪz/    
 

-surrender                             
/səˈrɛndɚ/               
 

-surround                              
/səˈraʊnd/
 

-survey                                  
/sɚˈveɪ/       
 

-survive                                 
/sɚˈvaɪv/     
 

-suspect                                
/səˈspɛkt/                
 

-suspend                               
/səˈspɛnd/   
 

-suspicious                            
/səˈspɪʃəs/  
 

-sustain                                 
/səˈsteɪn/    
 

-today                                    
/təˈdeɪ/        
 

-together                               
/təˈgɛðɚ/                 
 

-tomato                                 
/təˈmeɪt̬oʊ/            
 

-tomorrow                             
/təˈmɑroʊ/                          
/təˈmɔroʊ/   


-tonight                                 
/təˈnaɪt/
 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam32
Toplam Ziyaret1130106
TÜRKÇE TEMELLİ ÖĞRENİM
SU SES SAYI
SOUNDS / FLUENCY
R SOUND - R SESİ
VIDEOS