'SYLLABLE-Timed:TurkishKurdishItalianFrenchSpanish; 'STRESS-Timed:ArabicPersianGermanRussianEnglish

%30 ə 'SCHWA __ %70 ə 'Syl.la.ble __ %84 ə 'STRESS

Üyelik Girişi
SES BİLİNCİ
SES HECE VURGU BİLİNCİ
9. SINIF KONULARI
10. SINIF KONULARI
11.SINIF KONULARI
12. SINIF KONULARI
TYPE IPA - FONETİK YAZIM
SHORT STORiES
Punctuation Guide
MORA-TIMED
SES/LER
GÜNEŞ ve DİL

Sesyazar Çalışması 'ɪə %84 50 000 ə SES HECE VURGU ə ɪ SCHWA SEsi SHWA 'ʃwɑ: İngilizce Öğretmeni Sedat ERDOĞAN

 

50 000 ə SCHWA SEsi


-abandon                               
/əˈbændən/ 

-abate                                    
/əˈbeɪt/        

-abide                                    
/əˈbaɪd/        

-ability                                   
/əˈbɪlət̬i/      

-aboard                                   
/əˈbɔrd/

-about                                    
/əˈbaʊt/      

-above                                   
/əˈbʌv/       

-abroad                                  
/əˈbrɔd/      

-abrupt                                  
/əˈbrʌpt/     

-absorb                                  
/əbˈsɔrb/              
/əbˈzɔrb/    

-abstain                                 
/əbˈsteɪn/    

-absurd                                  
/əbˈsɚd/                  
/əbˈzɚd/

-abuse                                   
/əˈbyuz/

-accelerate                             
/əkˈsɛləˌreɪt/ 

-accept                                  
/əkˈsɛpt/               

-acclaim                         
/əˈkleɪm/

-accommodate                      
/əˈkɑməˌdeɪt/         

-accompany                           
/əˈkʌmpəni/         

-accord                           
/əˈkɔrd/

-according                             
/əˈkɔrdɪŋ/            

-account                                
/əˈkaʊnt/     

-accuse                                  
/əˈkyuz/               

-accustomed                         
/əˈkʌstəmd/         

-achieve                                 
/əˈtʃiv/                     

-acquire                              
/əˈkwaɪɚ/                   

-acquit                           
/əˈkwɪt/

-across                                  
/əˈkrɔs/        

-acute                                    
/əˈkyut/                    

-adapt                                    
/əˈdæpt/       

-addition                               
/əˈdɪʃən/      

-adhere                             
/ədˈhɪr/

-adjourn                            
/əˈdʒɚn/

-adjust                                   
/əˈdʒʌst/      

-admire                                  
/ədˈmaɪɚ/                

-admit                                    
/ədˈmɪt/       

-adopt                                    
/əˈdɑpt/                   

-adore                            
/əˈdɔr/

-advanced                              
/ədˈvænst/               

-advise                                   
/ədˈvaɪz/      

-affair                                    
/əˈfɛr/                       

-affect                                    
/əˈfɛkt/                     

-afford                                   
/əˈfɔrd/                    

-afraid                                    
/əˈfreɪd/       

-again                                    
/əˈgɛn/                 

-against                                 
/əˈgɛnst/                  

-aggressive                            
/əˈgrɛsɪv/     

-ago                                       
/əˈgoʊ/                    

-agree                                    
/əˈgri/                      

-ahead                                   
/əˈhɛd/                     

-alarm                                    
/əˈlɑrm/                   

-alert                                     
/əˈlɚt/                      

-alike                            
/əˈlaɪk/

-alive                                     
/əˈlaɪv/                     

-allege                              
/əˈlɛdʒ/

-allergic                                 
/əˈlɚdʒɪk/                

-allow                                    
/əˈlaʊ/         

-allude                           
/əˈlud/

-alone                                    
/əˈloʊn/       

-aloud                            
/əˈlaʊd/

-amend                             
/əˈmɛnd/

-among                                  
/əˈmʌŋ/        

-amount                            
/əˈmaʊnt/

-amuse                                  
/əˈmyuz/                  

-annoy                                   
/əˈnɔɪ/

-apart                             
/əˈpɑrt/

-apologize                             
/əˈpɑləˌdʒaɪz/         

-appalling                             
/əˈpɔlɪŋ/         

-appeal                                  
/əˈpil/                       

-appear                                  
/əˈpɪr/

-appearance                          
/əˈpɪrəns/               

-appease                         
/əˈpiz/

-append                          
/əˈpɛnd/

-applaud                                
/əˈplɔd/                    

-apply                                    
/əˈplaɪ/

-appoint                                
/əˈpɔɪnt/      

-appraise                        
/əˈpreɪz/

-appreciate                            
/əˈpriʃiˌeɪt/              

-apprise                          
/əˈpraɪz/

-approach                              
/əˈproʊtʃ/               

-appropriate                           
/əˈproʊpriɪt/                                   

-approve                                
/əˈpruv/                    

-approximate                         
/əˈprɑksəmɪt/                     

-arise                            
/əˈraɪz/

-around                             
/əˈraʊnd/

-arouse                             
/əˈraʊz/

-arraign                          
/əˈreɪn/

-arrange                                 
/əˈreɪndʒ/

-arrest                                    
/əˈrɛst/                

-arrive                                    
/əˈraɪv/

-ascend                                 
/əˈsɛnd/                   

-ascent                                  
/əˈsɛnt/                    

-ascribe                          
/əˈskraɪb/    

-ashamed                              
/əˈʃeɪmd/     

-aside                                      
/əˈsaɪd/

-asleep                                  
/əˈslip/         

-aspire                           
/əˈspaɪɚ/

-assail                            
/əˈseɪl/

-assault                            
/əˈsɔlt/

-assay                               
/əˈseɪ/

-assemble                              
/əˈsɛmbəl/               

-assert                           
/əˈsɚt/

-assess                                  
/əˈsɛs/                      

-assign                           
/əˈsaɪn/

-assignment                          
/əˈsaɪnmənt/

-assimilate                        
/əˈsɪməˌleɪt/

-assist                                   
/əˈsɪst/         

-assistant                              
/əˈsɪstənt/   

-associate                              
/əˈsoʊʃiˌeɪt/                        
/əˈsoʊsiˌeɪt/                       

-assume                                 
/əˈsum/                    

-assure                                  
/əˈʃʊr/                     

-astonish                               
/əˈstɑnɪʃ/

-astonished                           
/əˈstɑnɪʃt/

-astound                                
/əˈstaʊnd/   

-astounded                            
/əˈstaʊndɪd/

-attach                                   
/əˈtætʃ/

-attack                                   
/əˈtæk/         

-attain                                    
/əˈteɪn/        

-attempt                                
/əˈtɛmpt/     

-attend                                   
/əˈtɛnd/        

-attention                              
/əˈtɛnʃən/                  

-attract                                  
/əˈtrækt/

-attribute                        
/əˈtrɪbyut/   

-available                               
/əˈveɪləbəl/

-avoid                                    
/əˈvɔɪd/        

-await                            
/əˈweɪt/

-award                                   
/əˈwɔrd/                   

-aware                                   
/əˈwɛr/                     

-away                                     
/əˈweɪ/                     

-awhile                              
/əˈwaɪl/

-collapse                                
/kəˈlæps/

-collect                                  
/kəˈlɛkt/                   

-collection                             
/kəˈlɛkʃən/         

-collide                                  
/kəˈlaɪd/      

-combine                               
/kəmˈbaɪn/  

-command                             
/kəˈmænd/   

-commence                            
/kəˈmɛns/                

-commit                                 
/kəˈmɪt/       

-communicate                      
/kəˈmyunəˌkeɪt/    

-commute                              
/kəˈmyut/                

-compare                               
/kəmˈpɛr/

-compete                               
/kəmˈpit/

-complain                              
/kəmˈpleɪn/

-complete                              
/kəmˈplit/                

-compose                              
/kəmˈpoʊz/      

-compound                            
/kəmˈpaʊnd/           

-comprise                              
/kəmˈpraɪz/

-computer                              
/kəmˈpyut̬ɚ/                       

-conceal                                 
/kənˈsil/                   

-concede                                
/kənˈsid/                  

-conceive                               
/kənˈsiv/             

-concern                                
/kənˈsɚn/            

-concise                                 
/kənˈsaɪs/   

-conclude                              
/kənˈklud/               

-condemn                              
/kənˈdɛm/

-condition                              
/kənˈdɪʃən/

-conduct                                
/kənˈdʌkt/   

-confess                                
/kənˈfɛs/                  

-confide                                 
/kənˈfaɪd/    

-confine                                 
/kənˈfaɪn/    

-confirm                                
/kənˈfɚm/            

-conform                               
/kənˈfɔrm/               

-confront                               
/kənˈfrʌnt/  

-confuse                                
/kənˈfyuz/               

-congratulate                         
/kənˈgrætʃəˌleɪt/

-congratulations               
/kənˌgrætʃəˈleɪʃənz/

-connect                                
/kəˈnɛkt/

-connected                            
/kəˈnɛktɪd/           

-consent                                
/kənˈsɛnt/                

-conserve                               
/kənˈsɚv/                

-consider                               
/kənˈsɪdɚ/   

-consist                                 
/kənˈsɪst/    

-console                                
/kənˈsoʊl/               

-construct                             
/kənˈstrʌkt/            

-consult                                 
/kənˈsʌlt/    

-consume                              
/kənˈsum/               

-contain                                 
/kənˈteɪn/

-contemporary                  
/kənˈtɛmpəˌrɛri/    

-contend                                
/kənˈtɛnd/               

-continue                               
/kənˈtɪnyu/             

-continuous                           
/kənˈtɪnyuəs/       

-contract                                
/kənˈtrækt/

-contrast                                
/kənˈtræst/              

-contribute                            
/kənˈtrɪbyut/                      
/kənˈtrɪbyət/           

-control                                 
/kənˈtroʊl/  

-converse                               
/kənˈvɚs/                

-convert                                 
/kənˈvɚt/                 

-convict                                 
/kənˈvɪkt/   

-convince                               
/kənˈvɪns/

-correct                                  
/kəˈrɛkt/      

-forever                                  
/fəˈrɛvɚ/                  
/fɔˈrɛvɚ/                  

-forget                                   
/fɚˈgɛt/                    

-forgive                                  
/fɚˈgɪv/        

-forsake                                 
/fɚˈseɪk/              
/fɔrˈseɪk/

-interfere                               
/ˌɪntɚˈfɪr/            

-intermediate                         
/ˌɪntɚˈmidiɪt/       

-internet                                
/ˈɪntɚˌnɛt/           

-interrupt                               
/ˌɪntɚˈrʌpt/

-interval                                 
/ˈɪntɚvəl/    

-interview                              
/ˈɪntɚˌvyu/

-object  (n)                             
/ˈɑbdʒɪkt/             
/ˈɑbdʒɛkt/

-object  (v)                             
/əbˈdʒɛkt/                

-objective                              
/əbˈdʒɛktɪv/                        

-obscure                                
/əbˈskyʊr/           

-observe                                
/əbˈzɚv/                  

-obsess                                  
/əbˈsɛs/                    

-obtain                                   
/əbˈteɪn/      

-occasion                               
/əˈkeɪʒən/    

-occur                                    
/əˈkɚ/

-oˈclock                                 
/əˈklɑk/                   

-offend                                  
/əˈfɛnd/                    

-opinion                                 
/əˈpɪnyən/   

-opponent                              
/əˈpoʊnənt/                   

-particular                              
/pɚˈtɪkyəlɚ/                       

-perceive                                
/pɚˈsiv/                   

-perception                            
/pɚˈsɛpʃən/                   

-perform                                
/pɚˈfɔrm/            

-perhaps                                
/pɚˈhæps/            

-permission                           
/pɚˈmɪʃən/

-permit                                  
/pɚˈmɪt/      

-perpetual                              
/pɚˈpɛtʃuəl/                       

-perplex                                 
/pɚˈplɛks/                           

-persist                                  
/pɚˈsɪst/      

-perspective                           
/pɚˈspɛktɪv/                       

-persuade                              
/pɚˈsweɪd/  

-police                                   
/pəˈlis/                     

-polite                                   
/pəˈlaɪt/       

-political                                
/pəˈlɪt̬ɪkəl/  

-pollute                                 
/pəˈlut/

-polluted                                
/pəˈlut̬ɪd/                 

-pollution                              
/pəˈluʃən/                

-position                               
/pəˈzɪʃən/    

-possess                                
/pəˈzɛs/               

-potato                                  
/pəˈteɪt̬oʊ/              
/pəˈteɪt̬ə/                 

-potential                              
/pəˈtɛnʃəl/               

-produce                                
/prəˈdus/                 

-production                           
/prəˈdʌkʃən/

-profess                                 
/prəˈfɛs/                   

-progress                               
/prəˈgrɛs/                

-prohibit                                
/prəˈhɪbɪt/               
/proʊˈhɪbɪt/

-project                                  
/prəˈdʒɛkt/              

-promote                               
/prəˈmoʊt/              

-propel                                   
/prəˈpɛl/       

-propose                                
/prəˈpoʊz/               

-protect                                 
/prəˈtɛkt/     

-protest                                 
/prəˈtɛst/             
/ˈproʊtɛst/

-provide                                 
/prəˈvaɪd/    

-provoke                                
/prəˈvoʊk/   

-subject                                 
/ˈsʌbdʒɪkt/

-subject (v)                            
/səbˈdʒɛkt/              

-submit                                  
/səbˈmɪt/

-subordinate                          
/səˈbɔrdnˌeɪt/         

-subside                                
/səbˈsaɪd/    

-subsist                                 
/səbˈsɪst/    

-succeed                                
/səkˈsid/              

-success                                
/səkˈsɛs/                  

-successful                            
/səkˈsɛsfəl/                        

-suffice                                  
/səˈfaɪs/

-sufficient                              
/səˈfɪʃənt/   

-suggest                                
/səˈdʒɛst/    

-supply                                  
/səˈplaɪ/       

-support                                
/səˈpɔrt/

-suppose                               
/səˈpoʊz/                 

-surmount                             
/sɚˈmaʊnt/

-surpass                                
/sɚˈpæs/                  

-surprise                                
/sɚˈpraɪz/               
/səˈpraɪz/    

-surrender                             
/səˈrɛndɚ/               

-surround                              
/səˈraʊnd/

-survey                                  
/sɚˈveɪ/       

-survive                                 
/sɚˈvaɪv/     

-suspect                                
/səˈspɛkt/                

-suspend                               
/səˈspɛnd/   

-suspicious                            
/səˈspɪʃəs/  

-sustain                                 
/səˈsteɪn/    

-today                                    
/təˈdeɪ/        

-together                               
/təˈgɛðɚ/                 

-tomato                                 
/təˈmeɪt̬oʊ/            

-tomorrow                             
/təˈmɑroʊ/                          
/təˈmɔroʊ/   


-tonight                                 
/təˈnaɪt/

Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam11
Toplam Ziyaret1181727
TÜRKÇE TEMELLİ ÖĞRENİM
SU SES SAYI
SOUNDS / FLUENCY
R SOUND - R SESİ
VIDEOS