'SYLLABLE-Timed:TurkishKurdishItalianFrenchSpanish; 'STRESS-Timed:ArabicPersianGermanRussianEnglish

ə 'SCHWA 30% __ ə 'Syl.la.ble 70% __ ə 'STRESS 84%

Üyelik Girişi
SES BİLİNCİ
SES HECE VURGU BİLİNCİ
12. SINIF KONULARI
TYPE IPA - FONETİK YAZIM
SHORT STORiES
Punctuation Guide
MORA-TIMED

50 000 SCHWA SEsi Phonetician_AUTHOR Sedat_ERDOĞAN İngilizce Öğretmeni 84%
                        'SCHWA SESİ' NİN ÖĞRENİMİ
                                        (BRITISH ENGLISH)

-abandon                               
/əˈbændən/             


-ability                                   
/əˈbɪləti/      

-about                                    
/əˈbaʊt/      
-above                                   
/əˈbʌv/       

-abroad                                  
/əˈbrɔːd/              

-absorb                                  
/əbˈzɔːb/              
/əbˈsɔːb/                

-absurd                                  
/əbˈzɜːd/                  
/əbˈsɜːd/

-abuse                                   
/əˈbjuːz/

-accelerate                             
/əkˈseləreɪt/ 

-accept                                  
/əkˈsept/               

-acclaim                                   
/əˈkleɪm/

-accommodate                      
/əˈkɒmədeɪt/          

-accompany                           
/əˈkʌmpəni/         

-accord                           
/əˈkɔːd/

-according                             
/əˈkɔːdɪŋ/            

-account                                
/əˈkaʊnt/     

-accuse                                  
/əˈkjuːz/              

-accustom                             
/əˈkʌstəm/ 

-achieve                                 
/əˈtʃiːv/                   

-acquire                              
/əˈkwaɪəʳ/                   

-across                                  
/əˈkrɒs/                               

-adapt                                    
/əˈdæpt/       

-addition                               
/əˈdɪʃn/        

-adjust                                   
/əˈdʒʌst/      

-admire                                  
/ədˈmaɪəʳ/                

-admit                                    
/ədˈmɪt/       

-adopt                                    
/əˈdɒpt/                   

-adore                            
/əˈdɔːʳ/

-advance                                
/ədˈvɑːns/               

-advise                                   
/ədˈvaɪz/      

-affair                                    
/əˈfeəʳ/                     

-affect                                    
/əˈfekt/                    

-afford                                   
/əˈfɔːd/                    

-afraid                                    
/əˈfreɪd/       

-again                                    
/əˈgen/                
/əˈgeɪn/

-against                                 
/əˈgenst/                 
/əˈgeɪnst/

-aggressive                            
/əˈgresɪv/    

-ago                                       
/əˈgəʊ/                     

-agree                                    
/əˈgriː/                     

-ahead                                   
/əˈhed/                     

-alarm                                    
/əˈlɑːm/                   

-alert                                     
/əˈlɜːt/                     

-alike                            
/əˈlaɪk/

-alive                                     
/əˈlaɪv/                     

-allege                              
/əˈledʒ/

-allergic                                 
/əˈlɜːdʒɪk/               

-allow                                    
/əˈlaʊ/         

-alone                                    
/əˈləʊn/        

-aloud                            
/əˈlaʊd/

-among                                  
/əˈmʌŋ/        

-amount                            
/əˈmaʊnt/

-amuse                                  
/əˈmjuːz/                 

-annoy                                   
/əˈnɔɪ/

-apart                             
/əˈpɑːt/

-apologize                             
/əˈpɒlədʒaɪz/                         

-appeal                                  
/əˈpiːl/                     

-appear                                  
/əˈpɪəʳ/                    

-applaud                                
/əˈplɔːd/                  

-apply                                    
/əˈplaɪ/

-appoint                                
/əˈpɔɪnt/      

-appraise                        
/əˈpreɪz/

-appreciate                            
/əˈpriːʃieɪt/            

-approach                              
/əˈprəʊtʃ/               

-appropriate                           
/əˈprəʊpriət/                                   

-approve                                
/əˈpruːv/                  

-approximate                         
/əˈprɒksɪmət/                     

-arise                            
/əˈraɪz/

-around                             
/əˈraʊnd/

-arouse                             
/əˈraʊz/

-arrange                                 
/əˈreɪndʒ/

-arrest                                    
/əˈrest/                

-arrive                                    
/əˈraɪv/

-ascend                                 
/əˈsend/                   

-ascent                                  
/əˈsent/                    

-ascribe                          
/əˈskraɪb/    

-ashamed                              
/əˈʃeɪmd/     

-aside                                      
/əˈsaɪd/

-asleep                                  
/əˈsliːp/       

-aspire                           
/əˈspaɪəʳ/

-assemble                              
/əˈsembl/                 

-assert                           
/əˈsɜːt/

-assess                                  
/əˈses/                     

-assign                           
/əˈsaɪn/

-assignment                          
/əˈsaɪnmənt/

-assimilate                        
/əˈsɪməleɪt/

-assist                                   
/əˈsɪst/         

-assistant                              
/əˈsɪstnt/     

-associate                              
/əˈsəʊʃieɪt/            

-assume                                 
/əˈsjuːm/                 

-assure                                  
/əˈʃʊəʳ/                    
/əˈʃɔːʳ/         

-astonish                               
/əˈstɒnɪʃ/

-astound                                
/əˈstaʊnd/   

-attach                                   
/əˈtætʃ/

-attack                                   
/əˈtæk/         

-attain                                    
/əˈteɪn/        

-attempt                                
/əˈtempt/     

-attend                                   
/əˈtend/        

-attention                              
/əˈtenʃn/                    

-attract                                  
/əˈtrækt/      

-available                               
/əˈveɪləbl/   

-avoid                                    
/əˈvɔɪd/        

-await                            
/əˈweɪt/

-award                                   
/əˈwɔːd/                   

-aware                                   
/əˈweər/                    

-away                                     
/əˈweɪ/                     

-awhile                              
/əˈwaɪl/

-collapse                                
/kəˈlæps/

-collect                                  
/kəˈlekt/                  

-collection                             
/kəˈlekʃn/            

-collide                                  
/kəˈlaɪd/      

-combine                               
/kəmˈbaɪn/  

-command                             
/kəˈmɑːnd/ 

-commence                            
/kəˈmens/                

-commit                                 
/kəˈmɪt/       

-communicate                       
/kəˈmjuːnɪkeɪt/                

-compare                               
/kəmˈpeəʳ/

-compete                               
/kəmˈpiːt/

-complain                              
/kəmˈpleɪn/

-complete                              
/kəmˈpliːt/              

-compose                              
/kəmˈpəʊz/      

-compound                            
/kəmˈpaʊnd/           

-comprise                              
/kəmˈpraɪz/

-computer                              
/kəmˈpjuːtəʳ/                      

-conceal                                 
/kənˈsiːl/                 

-concede                                
/kənˈsiːd/                

-conceive                               
/kənˈsiːv/            

-concern                                
/kənˈsɜːn/            

-concise                                 
/kənˈsaɪs/   

-conclude                              
/kənˈkluːd/              

-condemn                              
/kənˈdem/

-condition                              
/kənˈdɪʃn/   

-conduct                                
/kənˈdʌkt/   

-confess                                
/kənˈfes/                  

-confide                                 
/kənˈfaɪd/    

-confine                                 
/kənˈfaɪn/    

-confirm                                
/kənˈfɜːm/            

-conform                               
/kənˈfɔːm/               

-confront                               
/kənˈfrʌnt/  

-confuse                                
/kənˈfjuːz/              

-congratulate                         
/kənˈgrætʃʊleɪt/   
/kənˈgrætʃəleɪt/

-congratulation                 
/kənˌgrætʃʊˈleɪʃn/
/kənˌgrætʃəˈleɪʃn/

-connect                                
/kəˈnekt/             

-consent                                
/kənˈsent/               

-conserve                               
/kənˈsɜːv/                

-consider                               
/kənˈsɪdəʳ/  

-consist                                 
/kənˈsɪst/    
-
console                                
/kənˈsəʊl/               

-construct                             
/kənˈstrʌkt/            

-consult                                 
/kənˈsʌlt/    

-consume                              
/kənˈsjuːm/             

-contain                                 
/kənˈteɪn/

-contemporary                  
/kənˈtemprəri/      
/kənˈtempəri/

-contend                                
/kənˈtend/               

-continue                               
/kənˈtɪnjuː/             

-continuous                           
/kənˈtɪnjuəs/        

-contract                                
/kənˈtrækt/

-contrast                                
/kənˈtrɑːst/            

-contribute                            
/kənˈtrɪbjuːt/                     
/kɒnˈtrɪbjuːt/                     

-control                                 
/kənˈtrəʊl/  

-converse                               
/kənˈvɜːs/                

-convert                                 
/kənˈvɜːt/                

-convict                                 
/kənˈvɪkt/   

-convince                               
/kənˈvɪns/

-correct                                  
/kəˈrekt/      

-forever                                  
/fərˈevər/                  

-forget                                   
/fəˈget/                    

-forgive                                  
/fəˈgɪv/        

-inter                                     
/ˈɪntəʳ/         

-interfere                               
/ˌɪntəˈfɪəʳ/            

-intermediate                         
/ˌɪntəˈmiːdiət/      

-internet                                
/ˈɪntənet/            

-interrupt                               
/ˌɪntəˈrʌpt/  

-interval                                 
/ˈɪntəvl/       

-interview                              
/ˈɪntəvjuː/

-object  (n)                             
/ˈɒbdʒɪkt/             

-object  (v)                             
/əbˈdʒekt/               

-objective                              
/əbˈdʒektɪv/                        

-obscure                                
/əbˈskjʊəʳ/           

-observe                                
/əbˈzɜːv/                  

-obsess                                  
/əbˈses/                   

-obtain                                   
/əbˈteɪn/      

-occasion                               
/əˈkeɪʒn/      

-occur                                    
/əˈkɜːʳ/

-oˈclock                                 
/əˈklɒk/                   

-offend                                  
/əˈfend/                    

-opinion                                 
/əˈpɪnjən/    

-opponent                              
/əˈpəʊnənt/          

-particular                              
/pəˈtɪkjələʳ/            
/pəˈtɪkjʊləʳ/

-perceive                                
/pəˈsiːv/                   

-perception                            
/pəˈsepʃn/            

-perform                                
/pəˈfɔːm/             

-perhaps                                
/pəˈhæps/            
/præps/

-permission                           
/pəˈmɪʃn/

-permit                                  
/pəˈmɪt/                               

-perplex                                 
/pəˈpleks/                            

-persist                                  
/pəˈsɪst/      

-perspective                           
/pəˈspektɪv/                        

-persuade                              
/pəˈsweɪd/   

-police                                   
/pəˈliːs/                   

-polite                                   
/pəˈlaɪt/       

-political                                
/pəˈlɪtɪkl/    

-pollute                                 
/pəˈluːt/                   

-pollution                              
/pəˈluːʃn/                

-position                               
/pəˈzɪʃn/      

-possess                                
/pəˈzes/               

-potato                                  
/pəˈteɪtəʊ/              

-potential                              
/pəˈtenʃl/                 

-produce                                
/prəˈdjuːs/               

-production                           
/prəˈdʌkʃn/

-profess                                 
/prəˈfes/                  

-progress                               
/prəˈgres/                

-prohibit                                
/prəˈhɪbɪt/   

-project                                  
/prəˈdʒekt/              

-promote                               
/prəˈməʊt/               

-propel                                   
/prəˈpel/      

-propose                                
/prəˈpəʊz/   

-prospect                               
/prəˈspekt/  

-protect                                 
/prəˈtekt/     

-protest                                 
/prəˈtest/             

-provide                                 
/prəˈvaɪd/    

-provoke                                
/prəˈvəʊk/   

-subject (v)                            
/ˈsʌbdʒɪkt/              
/ˈsʌbdʒekt/

-subject (v)                            
/səbˈdʒekt/                        

-succeed                                
/səkˈsiːd/             

-success                                
/səkˈses/                 

-successful                            
/səkˈsesfl/                           

-sufficient                              
/səˈfɪʃnt/     

-suggest                                
/səˈdʒest/    

-supply                                  
/səˈplaɪ/       

-support                                
/səˈpɔːt/                  

-surpass                                
/səˈpɑːs/                  

-surprise                                
/səˈpraɪz/    

-surrender                             
/səˈrendəʳ/               

-surround                              
/səˈraʊnd/

-survey                                  
/səˈveɪ/        

-survive                                 
/səˈvaɪv/      

-suspect                                
/səˈspekt/                

-suspend                               
/səˈspend/   

-suspicious                            
/səˈspɪʃəs/  

-sustain                                 
/səˈsteɪn/    

-today                                    
/təˈdeɪ/        

-together                               
/təˈgeðəʳ/                 

-tomato                                 
/təˈmɑːtəʊ/            

-tomorrow                             
/təˈmɒrəʊ/                          

-tonight                                 
/təˈnaɪt/

Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam19
Toplam Ziyaret1172784
SU SES SAYI
SESLER